PKN
Gereformeerde Kerk te Rhoon
 
De glas-in-lood ramen van de Maranathakerk

Op deze foto nabestaanden van de schenkers van het raam
De glas-in-lood ramen van de Maranathakerk

In de Maranathakerk vinden we twee glas-in-lood ramen, welke bij de ingebruikname van de kerk werden aangeboden

 
Het raam bij de toreningang

Het raam bij de toreningang

De heer Jac. Spruijt, de schenker van dit raam schreef hierover het volgende: Dit raam vraagt wel enige toelichting.
Niet wat de voorstelling zelf betreft. Een zon, die haar stralen werpt op de opengeslagen Bijbel. Deze bijbel, het Woord, is het middelpunt. Dat Woord, gezien in het licht van de Zon der Gerechtigheid. Alleen in dat Licht zie wij het Licht van Gods Genade. Moge in onze mooie nieuwe kerk het Woord Gods getrouwen in waarheid blijven verkondigd. Dan alleen is er toekomst voor onze gemeente, maar indien er niet gesproken wordt naar dit Woord, zullen we - volgens de Schrift - geen dageraad hebben.

Nu iets over de zijvlakken naast de deuren:

Misschien heeft het enkelen verwonderd, dat aan de linkerzijde de kerk van Pernis in het glas in lood is verwerkt. Dit is echter een stukje historie. Maar dit niet alleen. Ook in de oude kanselbijbel, die vóór de vergroting van de oude kerk in 1928 op de preekstoel lag, was voorin op één der blanco bladzijden de geschiedenis van de instituering en iets over de tijd die daaraan was voorafgegaan, geschreven. Waar deze kanselbijbel is gebleven, is niet bekend. Zij was zeer gehavend en daarom bood in 1928 wijlen broeder P. Vijfvinkel zijn eigen statenbijbel aan, hetgeen door de toenmalige kerkeraad uiteraard gaarne werd aanvaard. Deze bijbel heeft van 1928 tot en met 1961 op de kansel gelegen. In die oude bijbel dan stond opgetekend, dat vóór 1873 een groep mensen uit Rhoon naar Pernis ter kerk gingen, waar reeds vanaf 1841 zich een Chr.Geref.gemeente bevond.
De Geref.kerk van Pernis was niet alleen de moederkerk van Rhoon, maar men zou kunnen zeggen, dat de kerk van Rhoon te Pernis is geboren. Vandaar dat deze kerk in het raam voorkomt. De kerk aan de andere kant van de deur, is de oude Gereformeerde kerk aan de Rijsdijk, waarvan 1873 tot 1961 kerk werd gehouden.

 
Raam aan de oostkant van de kerk

Raam aan de oostkant van de kerk

Geschonken door de heer en mevrouw M. van Bokkum, die in 1948 naar Marne (Michigan) waren geëmigreerd. In dit raam zijn zes bijbelse voorstellingen in kruisvorm zijn verwerkt. We zien eerst de vier bijbelse gegevens, die loodrecht boven elkaar zijn aangebracht. In het bovenste vindt u de Alpha en de Omega de alpha in wit en de omega in groen. In Openbaringen zegt Christus "Ik ben de alpha en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Deze voorstelling wijst dus direct op Christus.
In de tweede ruit, vlak onder de Alpha en de Omega, is een lammetje uitgebeeld, duidelijk doelend op het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Ook hier is het de bedoeling van de kunstenaar om de aandacht op Christus te vestigen.
De derde ruit naar beneden geeft u de afbeelding van een slang, klaarblijkelijk een heenwijzing naar de slang uit het Paradijs, die zo'n fatale rol heeft gespeeld in het drama van de zondeval. Die zonde, waartoe de slang de mens heeft verleid, maakte het noodzakelijk, dat Christus, in de twee b ovenste ruiten aangewezen, op aarde kwam om de zonde te verzoenen en de schuld der zonde te betalen.
In de vierde of onderste ruit is een scheepje op de golven afgebeeld. Hier moet u wel nauwlettend toezien om de omtrek en de zeilen van het scheepje te herkennen. Hier is blijkbaar gedoeld op het scheepje van Petrus, waarin Jezus was gezeten om Zijn prediking te houden voor de op het strand verzamelde schare.
De vijfde ruit, links van het lammetje, vertoont het beeld van een duif, het symbool van de Heilige Geest, die de vrucht van het verlossingswerk van Christus aan het zondaarshart moet toepassen, waardoor die zondaar alleen kan zalig worden.
Die Heilige Geest is dus onmisbaar in het verlossingswerk. Christus 1s onze vrede, zegt Paulus, maar die vrede wordt in ons gerealiseerd door het werk van de Heilige Geest, die daarom door de vredesduif kan worden voorgesteld.
In de zesde ruit, rechts van het lammetje, ziet u een vis en een mand, doelend op de wonderbare spijziging, waarbij met vijf broden en twee vissen vijfduizend man werd verzadigd door Jezus wondermacht. Ook kunt u de vis zien als een oud-christelijk symbool. Het Griekse woord voor vis is namelijk ichtus en dit woord wordt gevormd door de beginletters van de woorden: Ièsous Christos Theou Uios soter, wat betekent: Jezus Christus zoon van God, Redder. Zo zijn dus de zes voorstellingen van het grote raam wel goed Christocentrisch gehouden: Christus in het middelpunt van de aandacht; zij zijn zo geheel ingesteld op de kerksfeer.

 
 
Nieuw op site

- Oecumenische viering op 27-1

- Concert Dimensions junior

- Data oud papier container 2019

- Kerkdiensten januari, februari en maart 2019

- Schema Mededelingenblad 2019

- Nieuwe Liturgische kleden

 
 
Collectebonnen
Heeft u al eens overwogen om bij de collecten, bonnen te gaan gebruiken ? De bonnen zijn geldig voor alle collecten van de Gereformeerde Kerk en van de Hervormde Gemeente in Rhoon.

De kosten voor aanschaf van collectebonnen zijn eventueel, samen met andere giften aan goede (erkende) doelen en bijvoorbeeld uw vrijwillige bijdrage aan de kerk, aftrekbaar van uw inkomen bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hierbij wordt wel rekening gehouden met een drempelbedrag.

Het bestellen van collectebonnen is eenvoudig, u maakt op rekening NL04RABO011.89.79.892  t.n.v. Geref.Kerk Rhoon, het bedrag over waarvoor u collectebonnen wenst te ontvangen onder vermelding van de gewenste soort geel, blauw of wit en het aantal daarvan. Na bijschrijving van het bedrag op de rekening van de Kerk worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Bestelt u voor de eerste maal, vermeldt dan ook even uw adres in de omschrijving van uw bankopdracht.

Wij hebben de volgende collectebonnen:

1 geel vel collectebonnen 20 x euro 0,75 = euro 15,-
1 blauw vel collectebonnen 20 x euro 1,25 = euro 25,-
1 wit vel collectebonnen 20 x euro 2,50 = euro 50,-

 
Voor de gebruikers van het forum
De kerkenraad heeft een voorkeur dat de gebruikers van het forum hun eigen naam gebruiken i.p.v. een alias.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.